VIAC O NAŠOM TÍME

SKÚSENOSTI & PROFESIONALITA

Sme skupina športových nadšencov zaoberajúcich sa realizáciou športových kurzov, lekcií a akcií pre široké spektrum skupín či jednotlivcov. Náš tím tvoria profesionálni športovci, tréneri, školitelia, pedagógovia, psychológovia či pracovníci s mládežou. Aj vďaka spolupráci s inými organizáciami či firmami pôsobiacimi v tejto oblasti sme pripravení zrealizovať akúkoľvek športovú, firemnú alebo inú akciu podľa vašich potrieb, predstáv a požiadaviek.


predseda klubu

Mgr. Lukáš Kuzl

stratégia, vedenie, šéf-tréner

 • …VIAC INFO
…VIAC INFO

– absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
– učiteľ lyžovania skupiny B
– tréner I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou plávanie
– florbalová licencia „D“ – tréner v príprave
– tréner futbalu, UEFA Grassroots „C“ licencia
– držiteľ preukazu plavčík záchranár
– osvedčenie pre prácu s mládežou
– kurz In-line korčuľovania pre pedagogických pracovníkov MŠ a prvého stupňa ZŠčlen výkonného výboru

Milan Stuhl

tréner florbalu, voľnočasové aktivity

 • …VIAC INFO
…VIAC INFO

– študent Vysokej Školy A. Dubčeka v Trenčíne, odbor politológia.

– florbalová licencia „D“ – tréner v prípravečlenka výkonného výboru

Ing. Silvia Štefániková

koordinátorka projektov

 • …VIAC INFO
…VIAC INFO

– školiteľka a koordinátorka skupiny učiteľov, pracovníkov s mládežou, zástupcov inštitúcií,      samosprávy, výskumníkov alebo manažérov podnikov
– konzultantka a hodnotiteľka projektov
– spolupráca s klientmi: MŠVaV SR, MsKC Žiar nad Hronom, Iuventa Bratislava, ŠR SŠ SR,      Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Trenčín, mesto Bratislava, mesto Handlová, mesto        Tarnow Poľsko, KIA, CVČ, OZ a inými
Tréner plávania, korčuľovania, lyžovania, voľnočasové aktivity

Mgr. Ondrej Kubala


 • …VIAC INFO
…VIAC INFO

– absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, odbor telesnej výchovy a občianskej náuky
– dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja
– inštruktor lyžovania
– školiteľ medzinárodného programu DofE
– zakladateľ SHOK Bánovce nad Bebravou (Športovo herný a Outdoorový klub)Trénerka plávania

Nina Cmarková
 • …VIAC INFO
…VIAC INFO
 • študentka vysokej školy
 • trénerka športu plávanie III
 • rozhodca plávania II stupeň


Šéf-trénerka plávania, trénerka korčuľovania, voľnočasové aktivity

Dominika Vedejová


 • …VIAC INFO
…VIAC INFO

– študentka na Univerzite Komenského, Pedagogická fakulta, odbor Pred-primárna pedagogika
– spolupráca s Baby klub Bublina, Penguin sport club a Revel sport club
– tréner I. kvalifikačného stupňa so špecializáciou plávanie
– kurz In-line korčuľovania pre pedagogických pracovníkov MŠ a prvého stupňa ZŠTréner plávania, korčuľovania, futbal, florbal, voľnočasové aktivity

Mgr. Martin Valach


 • …VIAC INFO
…VIAC INFO

– absolvent Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, odbor učiteľstvo výchovy k občianstvu a telesnej výchovy
– absolvované kurzy: lyžiarsky, plavecký, záchrana topiaceho sa človeka
– trénerské skúsenosti: futbalový tréner mládeže v Petržalke, futbalový tréner mládeže v SDM Domino Bratislava U7, U8, U9 asistent trénera pri seniorskom A-tíme, florbalový tréner žiakov Dragons Bratislava
Šéf-trénerka plávania

Martina Vedejová


 • …VIAC INFO
…VIAC INFO

– inštruktorka pre pohybový sociálny a psychický rozvoj kojencov, batoliat a detí predškolského veku
– absolvent vzdelávacieho programu zameraného na aktivity deti vo vodnom prostredí
– kvalifikácia vodný záchranár, plavčík
– zakladateľka v Baby clube BublinaTáborová vedúca

Tatiana Čáková


 • …VIAC INFO
…VIAC INFO

– absolventka Pedagogickej akadémie, 1.atestácia
– držiteľka osvedčenia pre prácu s mládežou
– absolventka inštruktorského kurzu plávania
– kurz tanečnej prípravy
– osvedčenie o výchove k prosociálnemu správaniu a problematike šikanovania vo výchove mimo vyučovania
– práca vo výchovno -preventívnom programe zameranom na sociálno-emocionálny rozvoj detí “ Druhý krok “
– absolventka vzdelávania „Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v škole a školských zariadeniach“Voľnočasové aktivity

Bc. Katarína Tobolková


 • …VIAC INFO
…VIAC INFO

– absolventka Pedagogickej fakulty na Trnavskej univerzite
– absolventka vzdelávania „Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelania“, „Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede“, „Rozvoj grafomotorických zručností prostredníctvom výtvarných aktivít vo výchove mimo vyučovania“Voľnočasové aktivity

Floriana Stiksová


 • …VIAC INFO
…VIAC INFO

– študentka gymnázia
– absolventka medzinárodného projektu „THE DUKE OF EDINBURGH“